ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
>
Search

Κατηγορία: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV 85121200-5)και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας 71340000-3) στη ΔΕΡΑ, από 16-2-2017 μέχρι 31-12-2017»

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «προαγορά 120 ωρών υποστήριξης εφαρμογών ATLANTIS III ERP & ATLANTIS PAYROLL και Ανανέωση της ετήσιας σύμβασης βασικής υποστήριξης και συντήρησης για το ATLANTIS III ERP & ATLANTIS PAYROLL & τα MODULES τους από 01/01 – 31/12/2017».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για «Παροχή Υπηρεσιών παραγωγής πρότυπου ραδιοφωνικού ξενόγλωσσου προγράμματος με πλήρη δημοσιογραφική και τεχνική κάλυψη για θέματα πολιτισμού και τουρισμού, για τις ανάγκες της Δ.Ε.Ρ.Α διάρκεια έξι μηνών , από 01-01-2017 μέχρι 30-06-2017»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Υπηρεσιών δορυφορικής ψηφιακής ραδιοφωνικής μετάδοσης του Αθήνα 984 για 12 μήνες από την 1-1-2017 έως την 31-12-2017».

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, για τη διενέργεια του Τακτικού Ελέγχου Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την προμήθεια «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) στο κέντρο εκπομπής Υμηττού για 12 μήνες, από 1-1-2017 έως 31-12-2017»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «προαγορά 120 ωρών υποστήριξης εφαρμογών ATLANTIS III ERP & ATLANTIS PAYROLL και Ανανέωση της ετήσιας σύμβασης βασικής υποστήριξης και συντήρησης για το ATLANTIS III ERP & ATLANTIS PAYROLL & τα MODULES τους από 01/01 – 31/12/2017».

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών Δικτύου Διανομής Περιεχομένου (Δ.Δ.Π. Content Delivery Network) AKAMAI TECHNOLOGIES για την διαδικτυακή παρουσία της ΔΕΡΑ και τη μετάδοση των προγραμμάτων του Αθήνα 984fm και του ξενόγλωσσου προγράμματος από την 01/01/2017 έως και την 31/12/2017, συνολικού όγκου διακίνησης δεδομένων έως 36 TB»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV 85121200-5)και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας 71340000-3) στη ΔΕΡΑ για 12 μήνες από 1-1-2017 έως 31-12-2017»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών «Μέτρησης Διαφημιστικής Δαπάνης».

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης δύο (2) τηλεφωνικών κέντρων ALCATEL OmniPCX OFFICE R.7 & ενός (1) ALCATEL OmniPCX OFFICE R.13 για 12 μήνες από την 1-1-2017 έως την 31-12-2017».

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών οικονομικού συμβούλου για θέματα ελεγκτικών διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου, χρηματοοικονομικών και άλλων λογιστικών υπηρεσιών για το έτος 2017».

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης διαφημίσεων και ανάπτυξης πελατολογίου, ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα της Επιχείρησης, εύρεση χορηγιών εκπομπών για το έτος 2017.

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου επί συγχρηματοδοτούμενων, έργων πληροφορικής και διαχείρισης πάσης φύσεως έργων για το έτος 2017.

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αδειών χρήσης του συστήματος Firewall Sophos UTM, για ένα έτος.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για «ανανέωση 120 αδειών δικαιώματος χρήσης του antivirus “ESET ENDPOINT” στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που λειτουργούν στη Δ.Ε.Ρ.Α., για ένα έτος».

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας: α) σταθερής τηλεφωνίας, β) διαδικτύου , γ) κινητής τηλεφωνίας για είκοσι τέσσερις μήνες

Βοηθητικό αρχείο XL με φόρμουλες υπολογισμού βαθμολόγησης

κατασκευή ιστοσελίδων