ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
>
Search
ΕΦΚΑ

Οι παγίδες της προπτωχευτικής διαδικασίας για οφειλές στα ταμεία

Τετράμηνη “περίοδο χάριτος” για οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι εντάσσονται στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, προβλέπει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, όμως, ανά πάσα στιγμή μπορούν να επανέλθουν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης εκ μέρους του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών σε περίπτωση ανακολουθίας του οφειλέτη απέναντι στους όρους της διαδικασίας, εφόσον δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τρεις συνεχόμενες δόσεις.

Επιπλέον, τα μέτρα είσπραξης θα εφαρμόζονται για χρέη του ιδίου ή άλλων προσώπων της επιχείρησης που δεν έχουν ενταχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.

Διαδικασία

Προκειμένου να επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης, θα πρέπει να έχει συναφθείαπό τον οφειλέτη και από πιστωτές του που εκπροσωπούν το 60% του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται το 40% των τυχόν εμπραγμάτως ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ εντοπίσουν δυσμενείς όρους για το ταμείο (διαγραφή απαιτήσεων από κύρια εισφορά, διαγραφή προσαυξήσεων, παροχή περιόδου χάριτος, άτοκη αποπληρωμή των απαιτήσεων, εξάλειψη βαρών κά) οφείλουν να ενημερώσουν Κεντρική Υπηρεσία, προκειμένου να ασκηθεί κύρια παρέμβαση.

Στην περίπτωση που ο ΕΦΚΑ πρόκειται να συμβληθεί ως συναινών πιστωτής με τον οφειλέτη, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύναψης Συμφωνίας Εξυγίανσης συντάσσεται από την Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ με όρους που τίθενται από το Κέντρο και εξατομικεύονται ανά οφειλέτη.

Η μη τήρηση της συμφωνίας από τον οφειλέτη, οδηγεί σε ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Η ισχύς της συμφωνίας εξυγίανσης τελεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσής της από το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτός αν κατά τη βούληση των συμβαλλομένων το σύνολο ή μέρος των όρων της ισχύουν μεταξύ τους και χωρίς την επικύρωση κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου.

Όροι

Η συμφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά από επιχειρηματικό σχέδιο με χρονική διάρκεια ίση με αυτή της συμφωνίας, το οποίο εγκρίνεται από τους συμβαλλόμενους.

Για τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή της.

Από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και έως την έκδοση απόφασης από το πτωχευτικό δικαστήριο για την επικύρωση ή μη, αναστέλλονται αυτόματα -για τέσσερις μήνες ως ανώτατο όριο- τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την υπο βολή της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης.

Παγίδες

Η αυτόματη αναστολή διώξεων, μπορεί να εφαρμοστεί μόνον μία φορά ανά οφειλέτη.

Μάλιστα, η αναστολή καταλαμβάνει μόνο τον οφειλέτη και όχι τυχόν συνυπόχρεα πρόσωπα,τα οποία εάν επιθυμούν τη χορήγηση παρεμφερούς ένδικης προστασίας μπορούν να ακολουθήσουν την σχετική διαδικασία.

Σε περίπτωση που το αρμόδιο Περιφερειακό ΚΕΑΟ έχει προβεί στη λήψη μέτρων σε βάρος του οφειλέτη κατά το χρονικό διάστημα από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση ενώπιον του αρμόδιου Πρωτοδικείου έως την κοινοποίηση της, τότε τα μέτρα αυτά αίρονται.

Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο πρόεδρός του, με απόφαση που λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δύναται, μετά την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, να διατάξει και οποιοδήποτε άλλο από τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά καταλαμβάνουν τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης επικύρωσης και μπορούν να ισχύουν έως την έκδοση απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης.

Στην άρση των μέτρων, μπορεί να προβεί και το ΚΕΑΟ μόλις λάβει γνώση για την ύπαρξη της αναστολής.

Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης, εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη και από την απαιτούμενη πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών και εφόσον πληρούνται σωρευτικά και τα ακόλουθα:

α. Πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του οφειλέτη θα καταστεί βιώσιμη.

β. Πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών δεν παραβλάπτεται.

γ. Η συμφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγωνισμού.

δ. Η συμφωνία εξυγίανσης αντιμετωπίζει με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης τους πιστωτές

Με την επικύρωση της συμφωνίας, επίσης:

α) Αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή το κώλυμα έκδοσης επιταγών που είχε επιβληθεί στον οφειλέτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης.

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη των πλημμελημάτων της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, καθώς και της καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία,εφόσον οι παραπάνω πράξεις έχουν τελεσθεί πριν από την υποβολή της αίτησης.

Η αναστολή, ισχύει για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται να διαρκέσει η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από τη συμφωνία εξυγίανσης και υπό τον όρο της εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων.

Σε περίπτωση πλήρους και εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από τη συμφωνία εξυγίανσης εξαλείφεται το αξιόποινο των πράξεων.

γ) Οι ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία εξυγίανσης οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθίστανται ενήμερες υπό τον όρο τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ενημερότητας, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη συμφωνία εξυγίανσης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσεων που οφείλονται βάσει της συμφωνίας, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ δύνανται να επιδιώξουν την είσπραξη των καθυστερούμενων δόσεων με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος του οφειλέτη. Αντίθετα δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας η αναγκαστική είσπραξη μη ληξιπρόθεσμων δόσεων αυτής.

Ωστόσο, τυχόν συνυπόχρεα πρόσωπα που δεν καταλαμβάνονται από τη συμφωνία εξυγίανσης, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπα με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, εφόσον φέρουν αλληλέγγυα ευθύνη.

Ακύρωση της συμφωνίας

Η συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να ακυρωθεί με απόφαση του δικαστηρίου μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Εάν μετά από την επικύρωση αποκαλύφθηκε ότι η συμφωνία αποτέλεσε προϊόν δόλου του οφειλέτη ή συμπαιγνίας του με πιστωτή ή τρίτο, ιδίως λόγω απόκρυψης του ενεργητικού ή διόγκωσης του παθητικού του.

β) Εάν η μη εκπλήρωση των όρων της συμφωνίας από τον οφειλέτη είναι τόσο ουσιώδης, ώστε με βεβαιότητα να προβλέπεται η αδυναμία εξυγίανσης της επιχείρησής του.

Η ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης επιφέρει αυτοδικαίως την αποδέσμευση των πιστωτών από τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης και την επαναφορά τους στην πριν από την επικύρωση της συμφωνίας νομική θέση τους ως προς το ύψος, το είδος, την εξασφάλιση και τα προνόμια των απαιτήσεών τους κατά του οφειλέτη, εφόσον είχαν διαμορφωθεί διαφορετικά στη συμφωνία εξυγίανσης, μετά από αφαίρεση των ποσών που τυχόν είχαν λάβει κατά τη συμφωνία.

Δημήτρης Κωστάκος

Print Friendly, PDF & EmailΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αν είσαι φίλος... * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

κατασκευή ιστοσελίδων