ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
>
Search

Εργασιακά: Πως να αποφύγουν τις “καμπάνες” οι έμποροι/ Εγκύκλιος ΕΣΕΕ

«Εισπρακτική» και «αποσπασματική» αντιμετώπιση των εργασιακών σχέσεων αποδίδει στην κυβέρνηση η ΕΣΕΕ.

Οι εκπρόσωποι των εμπόρων με εγκύκλιο που εξέδωσαν στο πλαίσιο των προβλέψεων του πρόσφατου νόμου Αχτσιόγλου (Ν. 4488/2017/ΦΕΚ 137Α), τονίζουν ότι αποκορύφωμα αυτής της τακτικής είναι ο εν λόγω νόμος, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τους εργοδότες, με την απειλή βαρύτατων μέτρων καταστολής (κλείσιμο επιχειρήσεων και επιβολή μεγάλων προστίμων ή επιβολή φυλάκισης), στην τήρηση των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η νομοθετική ρύθμιση, οι εργοδότες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι:

Άρθρο 31

Κατά τη διενέργεια ελέγχου της επιχείρησης από το ΣΕΠΕ, οι ευρισκόμενοι στο χώρο εργασίας υποχρεούνται να δείχνουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας έγγραφο, εφόσον τους ζητηθεί από τους Επιθεωρητές Εργασίας. Παράλληλα, προβλέπονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον εργοδότη ή οποιονδήποτε τρίτο αρνείται την είσοδο και πρόσβαση ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία. Η βασική διαφορά σε σχέση με το προϋφιστάμενο πλαίσιο είναι ότι πλέον, για τα ελεγκτικά όργανα, έχει την ίδια βαρύτητα και αντιμετώπιση η παρεμπόδιση του ελέγχου ή η άρνηση παροχής πληροφοριών, είτε αυτή προέρχεται μόνο από τον εργοδότη (όπως ίσχυε μέχρι τώρα) είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στην επιχείρηση.

Άρθρο 33

Με το συγκεκριμένο άρθρο εισάγονται νέες διατάξεις ως προς το διοικητικό μέτρο της προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται:
1. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι 3 ημέρες, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τουλάχιστον 3 πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας και οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά σε 3 διενεργούμενους ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες και σε χρονικό 2 ετών.
2. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης από 4 μέχρι 5 ημέρες, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τουλάχιστον 4 πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας και οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά σε 4 διενεργούμενους ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες και σε χρονικό διάστημα 2 ετών.
3. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι 3 ημέρες, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τουλάχιστον 2 πράξεις επιβολής προστίμου για αδήλωτη εργασία και οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά σε 2 διενεργούμενους ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες και σε χρονικό διάστημα 2 ετών.
Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται µε αιτιολογημένη πράξη του ΣΕΠΕ και οι παραβάσεις «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας καθορίζονται από την εν ισχύ Υπουργική Απόφαση 2063/Δ1632/3-2-2011. Επιπρόσθετα, η Υπουργός Εργασίας, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του ΣΕΠΕ, μπορεί να επιβάλλει στον εργοδότη προσωρινή διακοπή για διάστημα μεγαλύτερο από 5 ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης. Η εκτέλεση της διοικητικής κύρωσης της προσωρινής ή οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

Άρθρο 34

Εισάγεται νέα διάταξη που προβλέπει ποινές για τον εργοδότη που παραβιάζει την πράξη ή την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία του έχει επιβληθεί ως διοικητική κύρωση για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Το άρθρο, συμπληρώνει σχετική διάταξη του ν. 3996/2011, η οποία προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 900 € ή και τις δύο αυτές ποινές.

Άρθρο 35

Το άρθρο αναφέρεται στις διαδικασίες ελέγχου όχι από το ΣΕΠΕ αλλά από την Οικονομική Αστυνομία και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων σε περιπτώσεις αδήλωτων εργαζομένων. Μέχρι σήμερα η Επιθεώρηση Εργασίας, για να επιβάλλει το γνωστό πρόστιμο των 10.500 €, έπρεπε να διαπιστώσει η ίδια την παράβαση. Πλέον, μετά από την κοινοποίηση της έκθεσης της Οικονομικής Αστυνομίας ως προς την παράβαση, το ΣΕΠΕ θα προβαίνει χωρίς άλλες ενέργειες, στη επιβολή του προστίμου που προβλέπεται για τον αδήλωτο εργαζόμενο.

Άρθρο 36

Με την συγκεκριμένη ρύθμιση εισάγεται υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τις υπερωρίες πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους.
Κατά βάση, θεσμοθετείται ένα ενοποιημένο σύστημα καταχώρισης όλων των σχετικών στοιχείων μεταβολής του ωραρίου των εργαζομένων στο «ΕΡΓΑΝΗ», σε πραγματικό χρόνο και πριν την πραγματοποίηση της μεταβολής. Μέχρι ωστόσο την έκδοση της προβλεπόμενης από το συγκεκριμένο άρθρο Υπουργικής Απόφασης, που θα καθορίσει την διαδικασία καταχώρησης και τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ισχύουν οι παλαιότερες διατάξεις. Το ειδικό βιβλίο υπερωριών συνεχίζει έως τότε να τηρείται κανονικά.

Άρθρο 38

Ο εργοδότης πλέον υποχρεούται να αναγγέλλει, µε ηλεκτρονική υποβολή στο «ΕΡΓΑΝΗ» την οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού, την καταγγελία ή την λήξη της σύμβασης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες από την αποχώρηση του μισθωτού ή την καταγγελία ή λύση, αντίστοιχα.
Η αναγγελία θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, µε την οποία τον ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του ή ότι καταγγέλλεται ή ότι έχει λήξει η σύμβασή του και αυτό θα αναγγελθεί στο «ΕΡΓΑΝΗ». Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, η σύμβαση θεωρείται ότι λύθηκε µε άτακτη καταγγελία του εργοδότη, δηλαδή θα οφείλει πλήρη αποζημίωση απόλυσης στον εργαζόμενο. Από την διατύπωση του άρθρου και παρά τον τίτλο του που αναφέρεται μόνο στην οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού, είναι σαφές ότι η προθεσμία αναγγελίας των 4 εργάσιμων ημερών, ισχύει επίσης και για την καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου και την δήλωση λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Στα πρακτικά τώρα θέματα της νέας διάταξης, στην ηλεκτρονική υποβολή εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 5072/6/25-2-2013 και της αντίστοιχης ΥΑ 29502/85/1-9-2014 που την τροποποιεί, με την προϋπόθεση όμως ότι θα τηρηθούν οι ειδικές προθεσμίες που ορίζει ο νέος νόμος και όχι αυτές που αναφέρονται στις ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις. Τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού) και Ε6 (καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου με ή χωρίς προειδοποίηση) που προβλέπονται στις ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις. Εννοείται βεβαίως ότι, σε περίπτωση που λείπουν οι υπογραφές του εργαζόμενου, όλες οι προβλεπόμενες επιδόσεις από το άρθρο πρέπει απαραιτήτως να γίνουν μόνο μέσω δικαστικού επιμελητή, διορισμένου στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο εργαζόμενος. Η επίδοση γίνεται στον ίδιο τον εργαζόμενο ή στους συνοίκους του ή στον θυρωρό του κτιρίου που διαμένει ή θυροκολλείται σε αυτό. Η ηλεκτρονική αναγγελία της έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή αντικαθιστά την υποβολή του εντύπου Ε5 στην οικειοθελή αποχώρηση και συνοδεύει το έντυπο Ε6 στην καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση. Αυτονόητο είναι ότι πλέον κάθε εργοδότης θα πρέπει να ζητάει οπωσδήποτε από τον εργαζόμενό του τα απαραίτητα αποδεικτικά των στοιχείων της διεύθυνσης κατοικίας και επικοινωνίας του, καθώς και να τα ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Άρθρα 39 – 40

Με την διάταξη αυτή προβλέπεται ως ποινή για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, ο αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις, προγράμματα ή συμμετοχή σε ενωσιακούς πόρους όταν, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών προ της λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
– Έχουν διαπιστωθεί 3 πράξεις επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (πάντα σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2063/Δ1632/3-2-2011), οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 3 διενεργηθέντες ελέγχους

ή

– Έχουν διαπιστωθεί 2 πράξεις επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 2 διενεργηθέντες ελέγχους. Στον δημόσιο διάλογο, επισημάναμε προς το Υπουργείο ότι, η διάταξη αυτή είναι υπερβολική όταν η κύρωση τίθεται σε εφαρμογή και παράγει τα αποτελέσματά της αποκλειστικά με διοικητική πράξη. Εάν ο αποκλεισμένος επιχειρηματίας καταφύγει στα δικαστήρια και να δικαιωθεί δικαστικά για τις παραβάσεις, τότε θα έχει ζημιωθεί άδικα και θα έχει αποστερηθεί αναίτια του δικαιώματός του να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις και να συμμετέχει σε προγράμματα, χωρίς να συνυπολογίζουμε τον αυτονόητο υποβιβασμό της φήμης της επιχείρησής του. Πάντως, αποσαφηνίστηκε ότι οι αναφερόμενες πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας αφορούν περιπτώσεις χρονικά διαχωρισμένης υποτροπής μετά από επανέλεγχο και όχι σωρευτικής τους διαπίστωσης σε έναν και μόνο έλεγχο.

Άρθρο 41

Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους µε αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής, όταν απασχολούνται εκτός της έδρας ή του παραρτήματος της επιχείρησης.
Η συγκεκριμένη υποχρέωση θέλει προσοχή: Παρά το γεγονός ότι το ΣΕΠΕ μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει τον πίνακα προσωπικού από το «ΕΡΓΑΝΗ», ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης εφοδιασμού του εργαζόμενου με το ως άνω έγγραφο, ακόμη κι αν δεν διαπιστωθούν ουσιαστικές παραβάσεις (πχ τήρηση ωραρίου) κατά τον έλεγχο.

Άρθρα 42 – 43

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις προβλέπουν την τυπική διαδικασία τήρησης πρακτικών για τις διαβουλεύσεις εργοδότη και εργαζομένων και την δυνατότητα των κοινωνικών εταίρων να συμφωνούν όρους και προϋποθέσεις για την ενημέρωση του προσωπικού των επιχειρήσεων.

Άρθρο 46

Η προστασία έναντι της καταγγελίας της σχέσης εργασίας ισχύει πλέον και για τις εργαζόμενες που υιοθετούν παιδί ηλικίας έως 6 ετών, με χρονική αφετηρία την ανάληψη της ευθύνης του παιδιού από την οικογένεια, καθώς και για τις εργαζόμενες που χρησιμοποιούν την παρένθετη μητρότητα, είτε ως τεκμαιρόμενες μητέρες, με χρονική αφετηρία τη γέννηση του παιδιού, είτε ως κυοφορούσες γυναίκες. Με άλλα λόγια, επεκτείνεται η απαγόρευση απόλυσης εγκύων γυναικών και μητέρων και στις ως άνω κατηγορίες γυναικών, αναλόγως της περίπτωσης, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και για το χρονικό διάστημα 18 μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για την καταγγελία (όπως η κατάργηση της θέσης εργασίας).

Άρθρο 47

Το άρθρο προβλέπει την ταχεία εκδίκαση διαφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς. Ειδικότερα, η συζήτηση επί των σχετικών αγωγών και των ένδικων μέσων προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεσή τους. Αν αναβληθεί η συζήτηση, αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 30 ημέρες. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται υποχρεωτικά μέσα σε 30 ημέρες από τη συζήτηση της αγωγής ή του ένδικου μέσου.

Άρθρα 48 – 49

Προβλέπονται γενικώς τα της δικαστικής επιδίωξης μισθών υπερημερίας και καθυστερούμενων αμοιβών από τον εργαζόμενο, ακόμα και μέσω έκδοσης διαταγής πληρωμής.

Δημήτρης Κωστάκος

Print Friendly, PDF & EmailΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αν είσαι φίλος... * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

κατασκευή ιστοσελίδων